Wat we doen

Over ons

We ondersteunen personen en organisaties bij hun activiteiten in het kader van de implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet. Dit doen we vanuit de gedachte dat het behalen van de beoogde persoonlijke successen, of successen van de organisatie, alleen mogelijk is door naast de inhoud te werken aan vaardigheden en competenties. Het is niet voldoende om alleen de instrumenten en de procedures van de Omgevingswet te kennen. Het is belangrijk te weten hoe je deze kunt inzetten, wat je ermee kunt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Vaardigheden en competenties zijn in onze beleving voor een groot deel bepalend hoe bijvoorbeeld een omgevingsvisie en een omgevingsplan tot stand komen en worden vorm gegeven.

--

Onze benadering

Wij richten ons op de aard van het verzoek en op de wensen van de opdrachtgever. Onze werkwijze kenmerkt zich door een praktische en herkenbare aanpak vanuit het INCOSA (inhoud, competenties, samenhang) principe. Hierbij maken we gebruik van verschillende methoden. Deze lopen uiteen van gesprekken, workshops, trainingen, et cetera tot het gebruiken van games, vlogs, verbeelding en humor. In overleg wordt de best passende vorm of combinatie van vormen gevonden.

--

Waar we ons op richten

Onze activiteiten richten zich op:

  • Het vergroten van het bewustzijn van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt en hetgeen aan competenties wordt gevraagd
  • Het kiezen van het juiste instrument van de Omgevingswet
  • Een vernieuwende en creatieve aanpak en inhoud van de instrumenten van de Omgevingswet
  • Het maken van keuzes om zaken aan te pakken
  • Het zelf verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte keuzes
  • Het helder formuleren van persoonlijke en of samenwerkingsdoelen (plan maken)
  • De persoonlijke leerstijl en leermogelijkheden van betrokkenen
  • Het leren leren en leren handelen in een persoonlijke en organisatorische context
  • Het inzetten van nieuw verworven kennis en gedragsvaardigheden
  • Het afsluiten van een verandertraject door middel van een evaluatie
--

Wat we bereiken

We leveren met onze activiteiten een wezenlijke bijdrage aan het bereiken van uw persoonlijke doelstellingen, de doelstellingen van uw organisatie en aan de totstandkoming van de instrumenten. We ondersteunen u om te komen tot invulling van het gewenste gedrag en de gewenste vaardigheden. We maken de veranderingen voor u haalbaar, eenvoudiger en plezieriger. Onze activiteiten zijn een waardevolle aanvulling op al uw andere acties in het kader van de implementatie en uitvoering Omgevingswet.

--

Wat is onze visie

We verrichten onze activiteiten vanuit de visie dat mensen door een gestructureerde ondersteuning sneller inzicht krijgen in hun eigen vaardigheden en dat zij hierdoor zelf de regie nemen en hebben bij de invulling van hun werkzaamheden. Persoonlijke effectiviteit wordt daardoor groter en kan worden ingezet om het werk succesvol te laten zijn. Voldoening en plezier nemen toe, waardoor de implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet positieve impulsen krijgen.

--

Wie we zijn

De heer Aart de Boon, was lid van verschillende MT’s in de zakelijke dienstverlening (verzekeringen /schade expertise) en vanuit die rol actief betrokken bij het ontwikkelen van voor de organisatie belangrijke competenties bij medewerkers. Daarnaast was hij betrokken bij de verschillende bestuurlijke gremia van de beroepsgroep register arbeidsdeskundigen. Hij stond aan de basis van certificering van dat beroep. Zijn overtuiging dat naast veronderstelde inhoudelijke kennis het ontwikkelen van competenties “HET” verschil kan maken voor mensen en organisaties geeft hij vorm in het met z’n partner opgezette Boon-us coaching. Vanuit dit bedrijf is hij betrokken bij organisatie vraagstukken waarvan competentie ontwikkeling steevast deel uitmaakt. Hij adviseert aangaande de implementatie van de Omgevingswet vanuit het INCOSA principe (INCOSA staat voor inhoud, competenties en samenhang). Persoonlijke en organisatie veranderingen worden naar zijn opinie bewerkstelligd door aan de slag te gaan (DOEN) en hiervan continu te leren. Aart heeft inmiddels vele gemeenten en andere organisatie bezocht en trainingen en workshops gegeven over cultuur, houding en gedrag binnen de Omgevingswet.

De heer Jur van der Velde is momenteel actief in het kader van de implementatie van de Omgevingswet. Hij geeft veel trainingen over de Omgevingswet. Zowel ten aanzien van de instrumenten, als de gewenste vaardigheden en competenties. Hij begeleidt implementatietrajecten en werkt mee aan 0-metingen, impactanalyse, plannen van aanpak en ambitiedocumenten. De heer Van der Velde heeft als maat en partner van Interra, en voorafgaand daaraan als directeur-eigenaar van Buro Vijn, als adviseur van RBOI/Buro Vijn en als adviseur bij Oranjewoud, een brede ervaring opgedaan met de wet- en regelgeving op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij is auteur van het Provero-boek ‘Terug naar de zandbak’ en mede-auteur van de publicatie van de Werkplaats Omgevingswet met als titel ‘Aan het werk met de Omgevingswet’. Zijn succesvolle boek "Werken met de Omgevingswet' is inmiddels voor velen de basis geweest voor een succesvolle implementatie. Ook publiceert hij regelmatig op LinkedIn.

Mevr. Linda de Boon is na haar studie psychologie en hoger management zorg en welzijn, werkzaam geweest in verschillende managementteams in de zorg. Verder is zij als mede eigenaar van het met haar partner opgezette bureau Boon-uscoaching nauw betrokken bij het begeleiden van bedrijven en coachen van individuele medewerkers in verandertrajecten. Linda de Boon geeft regelmatig les, verzorgt presentaties en begeleidt intervisie bijeenkomsten. Ook begeleidde ze leidinggevenden en adviseurs die actief zijn in het werkveld van de Omgevingswet (adviesbureaus en gemeenten). Haar drijfveer is, door coachen en begeleiden het beste uit mensen te halen en ze in hun kracht te brengen, waarbij de focus ligt op eigen regie en doen!

Vanaf 2012 zijn we betrokken bij opleidingen, trainingen en workshops inzake de implementatie van de Omgevingswet. Inmiddels deelden we kennis en kunde met een 80 tal gemeenten en tal van deelnemers aan cursussen van de Berghauser Pont. Bij onze werkzaamheden worden we inhoudelijk ondersteund door adviseurs van de Werkplaats Omgevingswet. We zijn aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO).

--

Voor wie

Onze activiteiten zijn geschikt voor iedereen (overheid, bedrijfsleven, anders betrokken) die ondersteuning wenst bij het implementeren en het uitvoeren van de Omgevingswet. De ondersteuning is geschikt voor bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en uitvoerende medewerkers. Onze activiteiten vinden op de werkplek of elders plaats. Tevens bieden we de mogelijkheid van online-coachen.