Training vaardigheden opstellen regels omgevingsplan.

De Omgevingswetcoach organiseert in samenwerking met Berghauser Pont Academy de training:

Vaardigheden voor opstellen regels omgevingsplan

Inleiding

Het opstellen van een omgevingsplan is een uitdagende klus. Veel gemeenten zijn momenteel aan het nadenken over de wijze waarop en wanneer ze het tijdelijke omgevingsplan willen gaan omzetten in een omgevingsplan conform de Omgevingswet. Dit vraagt om de nodige inhoudelijke kennis van bijvoorbeeld het Ob, Bkl, Bbl, Bal en de Bruidsschat.

Bij het opstellen van een omgevingsplan gaat het echter niet alleen om de inhoudelijke kennis. Medewerkers die met het omgevingsplan aan de gang gaan, dienen daarvoor ook over de juiste vaardigheden te beschikken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan samenwerken en het buiten de gebaande paden kunnen en durven denken. Daarbij worden de medewerkers geacht open te staan voor de input vanuit de samenleving en in staat te zijn de resultaten hiervan te vertalen naar het omgevingsplan. Dit geldt voor alle betrokken medewerkers, maar zeker voor de personen die het beleid en de regels opstellen. Vaardigheden bepalen voor een groot gedeelte de keuzes voor de opzet van het omgevingsplan en de soort regels.

Inhoud en resultaat

De deelnemers aan deze training worden op interactieve wijze meegenomen in wat van hen -naast het inhoudelijke- wordt verwacht bij het opstellen van de regels van een omgevingsplan. In het algemeen, maar bijvoorbeeld ook gericht ten aanzien van het doelmatig overzetten van de gemeentelijke verordeningen naar het omgevingsplan en voor het vertalen van de Bruidsschat in het omgevingsplan. En natuurlijk hoe de eigen ambities van de implementatie of de omgevingsvisie vertaald kunnen worden!

Doel

Het doel van deze training is om medewerkers bewust te maken van de relatie tussen de keuzes voor de soorten regels en de gewenste vaardigheden voor het opstellen en het uitvoeren daarvan, zodat zij deze in de eigen praktijk kunnen inzetten. Veranderingen komen niet alleen door de inhoud tot stand. Een vernieuwend omgevingsplan is de resultante van inhoud en vaardigheden.

Afbakening

Tijdens deze training staan niet het proces en de inhoud van het omgevingsplan centraal, maar de vaardigheden voor het opstellen van regels die aansluiten bij de doelen van de Omgevingswet, de eigen ambities en de vragen vanuit de maatschappij. Het gaat daarbij niet om de juridische vaardigheden, maar om de vaardigheden zoals die hiervoor zijn benoemd.

Juist als incompany

De training is ook uitermate geschikt om incompany te geven voor het team of werkgroep die het omgevingsplan aan het opstellen is, of gaat opstellen. Hoe kun je elkaars kwaliteiten en vaardigheden het beste benutten?

Doelgroep

De training is bedoeld voor juristen, adviseurs en beleidsmedewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij het opstellen van de regels van het omgevingsplan. Er geldt voor deze training een maximum van 15 deelnemers.

PROGRAMMA:

Omgevingswet

 • Juridische context regels (Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving)
 • Relatie omgevingsplan met andere instrumenten

Cultuurverandering, houding en gedrag

 • Welke veranderingen vraagt de Omgevingswet
 • Wat betekent dit voor de organisatie en mensen die hierin werken?
 • Is het omgevingsplan de “wereld op zijn kop, of is het juist heel praktisch vorm te geven?
 • Wat kun jij doen om in de geest van de wet (de bedoeling) te blijven denken en handelen (dilemma’s en kansen)?
 • Ontdekken wat nodig is om kansen te benutten
 • Praktische handvatten die direct en dagelijks te gebruiken zijn

Het omgevingsplan

 • Reikwijdte Omgevingsplan
 • Welke soorten regels bevat het omgevingsplan
 • Zorgplichten
 • Gesloten of open normen
 • Beleidsregels
 • Afwegingsruimte
 • Maatwerk
 • Mengpaneel
 • Delegatie bevoegdheid

Gezamenlijk benoemen en verkennen van de gewenste vaardigheden (intern, extern)

 • Inventarisatie van de gewenste vaardigheden/ competenties voor soorten regels
 • Verder uitwerken van een of meer van die vaardigheden (bijv. netwerken, onderhandelen etc.)

Verdiepen, uitwerken en ontdekken van verschillende vaardigheden, zoals bijvoorbeeld:

 • samenwerken
 • luisteren/ sensitiviteit
 • netwerken
 • onderhandelen
 • buiten gebaande paden kunnen en durven denken/lef
 • open staan voor de samenleving
 • communiceren

Uitwerken (eigen) praktijkopdrachten

DOCENTEN

Jur van der Velde
partner/vennoot, Adviesbureau Interra

Jur is als adviseur Omgevingswet nauw betrokken bij de wet- en regelgeving en de werkwijzen binnen de fysieke leefomgeving. Hij kent de gemeentelijke praktijk goed en kent de uitdagingen waarvoor de gemeenten met de Omgevingswet staan. Momenteel is hij nauw betrokken bij de Omgevingswet door het opstellen van meerdere plannen van aanpak, impactanalyses, ambitiedocumenten en het opstellen van omgevingsplannen. Hij is auteur van het boek ‘Werken met de Omgevingswet’ en van het Casco voor het omgevingsplan van de VNG. .


Aart de Boon
zelfstandig adviseur, Boon-uscoaching

Aart is adviseur houding en gedrag Omgevingswet. In die rol is hij actief betrokken bij het ontwikkelen van voor de organisatie belangrijke vaardigheden bij medewerkers. Zijn overtuiging dat naast veronderstelde inhoudelijke kennis het ontwikkelen van vaardigheden en competenties “HET” verschil kan maken voor mensen en organisaties geeft hij vorm in Boonus-coaching. Vanuit dit bedrijf is hij betrokken bij organisatie vraagstukken waarvan de ontwikkeling van vaardigheden steevast deel uitmaakt. Hij heeft inmiddels een groot aantal workshops en trainingen verzorgd bij gemeenten over de implementatie van de Omgevingswet.


Waar en wanneer

dinsdag 21 april 2020 Berghauser Pont Academy te Utrecht

dinsdag 9 juni 2020 van 9.30 tot 16.30 uur
Clubhuis Burggolf Sint Nicolaasga
Legemeersterweg 16-18, 8527 DS Legemeer


Kosten

De kosten van de training bedragen 595 euro. Er geldt voor deze training een maximum van 15 deelnemers.


Aanmelden

Aanmelden voor deze training kan door:

Sneller resultaat!

De implementatie van de Omgevingswet komt goed op gang. Voor een deel gebeurt dat  door te werken in de geest van de Omgevingswet. Dit is een goede ontwikkeling. Het aan de slag gaan door “DOEN” is een werkwijze die leidt tot resultaat. Doen krijgt echter nog veel meer waarde wanneer  dit  samengaat met leren. Nieuwe inzichten, kennis en ervaringen leiden dan tot het sneller bereiken van de doelstellingen van de Omgevingswet of van de eigen organisatie.

De combinatie van doen en hiervan bewust willen leren leidt ook tot kostenbesparing, breder draagvlak voor veranderingen, de juiste competenties en tot een organisatie die zich ontwikkelt.

Aanbod

Wij bieden ondersteuning aan bij het koppelen van leren aan het doen.  Wij begeleiden individuele medewerkers, groepen van medewerkers of leidinggevenden bij het leren tijdens de implementatie-acties van de Omgevingswet. Daarbij zorgen wij ervoor dat doen daadwerkelijk gekoppeld wordt aan leren en ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een meerwaarde voor alle betrokkenen en de organisatie.

Methode

Bij de ondersteuning doorlopen wij de volgende stappen:

 • Intake: Met elkaar vaststellen van de leervragen en de leerdoelen
 • Instructies: Geven van tips, handreikingen en theoretisch kader voor het bereiken van de doelen
 • Waarnemen: Zien hoe het in de praktijk werkt. Op basis hiervan worden feedback en handreikingen gegeven om tot verdere ontwikkeling te komen. De werkstap wordt meerdere keren herhaald om tot de gewenste resultaten te komen.
 • Evaluatie: bespreken van behaalde resultaten en het geven van aanbevelingen hoe hiermee verder te gaan

Welke werkzaamheden

Het leertraject is geschikt voor alle implementatie-acties, zoals bijvoorbeeld het maken van een bestemmingsplan met verruimde reikwijdte, het opstellen van een omgevingsvisie, het doorlopen van een participatietraject , het veranderen van werkprocessen of  het samenvoegen van verordeningen. Met een geringe extra investering krijgen deze acties een grote meerwaarde.

Investering

De kosten van een leertraject bedragen 2.900 euro exclusief btw en reiskosten.

Het leertraject betreft:

 • 1 intakegesprek
 • 1 instructiebijeenkomst
 • 3 waarnemingsbijeenkomsten met aansluitend terugkoppeling
 • 1 evaluatiegesprek resulterend in verslag met aanbevelingen

Bij het vorenstaande gaan wij uit van een groepsgrootte van 1 tot 5 personen.
In overleg zijn grotere groepen mogelijk. Ditzelfde geldt voor het aantal waarnemingsbijeenkomsten.

Aanmelding/informatie

U kunt uw interesse kenbaar maken via het contactformulier onder de knop Informatie van deze website.

--